• 1.2cut.jpg

ผู้บริหาร

1004373

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่     การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

 boss 2

นางเสาวนี  ละอองเอี่ยม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์หน่วยงาน

eoffice1

eoffice-obec

:

เนื้อหา

การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561

ตรวจโรงเรยน ๑๘๐๑๒๙ 0071

ตรวจโรงเรยน ๑๘๐๑๒๙ 0072

ตรวจโรงเรยน ๑๘๐๑๒๙ 0073

ตรวจโรงเรยน ๑๘๐๑๒๙ 0076

: