โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีขาว ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน...
Update :20 กันยายน 2560
ดูรายละเอียด...

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่ายาว จัดงานมุทิตาจิ...
Update :18 กันยายน 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี จัดกิจกรรมค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแก่นักเรียนชั้นอนุบาล เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทัก...
Update :16 กันยายน 2560
ดูรายละเอียด...

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่ายาว เข้าร่วมกิจกรรม Academic Symposium 2017 โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการผลงานโครงการ...
Update :15 กันยายน 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหล่ายท่าและโรงเรียนบ้านแม่แนต ที่มาศึกษาดูงานด้านการยกระดับผลสัมฤ...
Update :14 กันยายน 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนวัดหนองยวง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Academic Symposium 2017 ภายใต้ชื่อว่า ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั...
Update :13 กันยายน 2560
ดูรายละเอียด...