นายนิคม พรหมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ต้อนรับครูวันวิสา เทพวงค์ ที่ม...
Update :27 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียด...

ผอ.นิคม พรหมอนันต์ และคณะครู ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้...
Update :27 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ประจำปี 2559 โดยการ...
Update :27 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียด...

อำเภอบ้านโฮ่ง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬานันทนาการและสุขภาพอำเภบ้านโฮ่ง ประจำปี 2560 โดยดำเนินการจัดการแข่งขันก...
Update :26 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียด...

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งได้จัดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึ...
Update :25 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง รับการนิเทศติดตามโครงการหัตถอุตสาหกรรมสู่สากล งานทอผ้าพื้นเมืองกะเหรี่ยงด้วยกี่เอว โดยคณะกรรมการจาก...
Update :21 มีนาคม 2560
ดูรายละเอียด...