คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่ง...
Update :21 กรกฏาคม 2560
ดูรายละเอียด...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนวัดหนองยวง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก จากฝ่ายทันตสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง ตา...
Update :19 กรกฏาคม 2560
ดูรายละเอียด...

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 พระอาจารย์จาก วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้เข้ามาสอนศีลธรรมและธรรมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรี...
Update :14 กรกฏาคม 2560
ดูรายละเอียด...

นายนิคม พรหมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูบุญศรี ไขยพรม นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่ายาว เข้าร่วมการประชุมวิชาก...
Update :18 กรกฏาคม 2560
ดูรายละเอียด...

ครูวันวิสา เทพวงค์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเ...
Update :17 กรกฏาคม 2560
ดูรายละเอียด...

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอเวียงหนองล่อง(PEER Center)จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัม...
Update :16 กรกฏาคม 2560
ดูรายละเอียด...