โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซเเละโรงเรียนบ้านป่าคาได้รับโอกาสจากโครงการเเบ่งปันเพื่อน้อง มอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กี...
Update :25 พฤษภาคม 2560
ดูรายละเอียด...

นายธนินทร์ นันทขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 และพ...
Update :24 พฤษภาคม 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี โดยผอ.พัชรา วงศ์คำตัน และคณะครูได้ขยายผลสร้างเครือข่ายการใช้สื่อ DLIT และ DLTV ในการจัดการเรียนการ...
Update :25 พฤษภาคม 2560
ดูรายละเอียด...

นายสายัณห์ แก้วโขง ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว นำนักเรียนชั้น ป.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน(สวนมะม่วงโรงเรียน) บ้านแพะโป...
Update :25 พฤษภาคม 2560
ดูรายละเอียด...

นายนิคม พรหมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมสรงน้ำพระเจ้าหลีกเคราะ...
Update :25 พฤษภาคม 2560
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงสามปีได้ประชุมวางแผนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC(professional learning community) โดยท่านผอ.พัชรา วงศ์ได้ขยาย...
Update :24 พฤษภาคม 2560
ดูรายละเอียด...