News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลำพูน 2

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ร่วมงานนิทรรศงานประชุมทางวิชาการ(Symposium)
 
โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ร่วมงานนิทรรศงานประชุมทางวิชาการ(Symposium)
13 กันยายน 2560
   โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ร่วมงานนิทรรศงานประชุมทางวิชาการ(Symposium) เพื่อแสดงผลงานตามนโยบายของรัฐบาล โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET และ NT) โครงการคูปองพัฒนาครูครบวงจร 10,000 บาท โครงการโรงเรียนต้นแบบ BBL เป็นต้น

ภาพกิจกรรม โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ร่วมงานนิทรรศงานประชุมทางวิชาการ(Symposium)