News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภายใน สพป.ลำพูน 2

รับโล่รางวัลสวดธัมจักรกัปวัฒนสูตร
 
รับโล่รางวัลสวดธัมจักรกัปวัฒนสูตร
11 กันยายน 2560
   ครูสายัณห์ แก้วโขง และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่ายาว เข้ารับโล่รางวัลสวดธัมจักรกัปวัฒนสูตร จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วันที่ 8 กันยายน 2560

ภาพกิจกรรม รับโล่รางวัลสวดธัมจักรกัปวัฒนสูตร